participa

participa

 

 

 QUÈ ÉS LA MESA DE SALUT JOVE?

La Mesa de Salut Jove pretén fomentar la cooperació entre totes les organitzacions que duen a terme tasques de promoció de la salut a Palafrugell, amb l'objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l'intercanvi d'informació i de coneixements, i el disseny i la posada en pràctica de projectes conjunts.

La promoció de la salut s’entén com el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.

Les actuacions, prestacions i serveis de promoció de la salut que la Mesa de Salut Jove dugui a terme hauran de donar resposta a les necessitats i als problemes de salut pública dels ciutadans i dels col·lectius de Palafrugell.

 

 Foto formació Edu Emocional

 

OBJECTIU GENERAL

Fomentar la promoció d’entorns i conductes saludables a través de les habilitats per a la vida en els joves d’entre 14 i 29 anys, amb la participació, el consens i el compromís dels diferents agents del territori que intervenen amb aquest col·lectiu. Entenent la

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 1. Establir una estratègia de treball conjunta entre els agents que composen la Mesa de Salut Jove
 2. Desenvolupar una base conjunta de recursos
 3. Definir i actualitzar les línees bàsiques/prioritàries de treball per a la promoció de la salut en els joves de Palafrugell de forma periòdica
 4. Avaluar les accions anuals

 

CONSIDERACIONS

 1. La Mesa de Salut Jove és un organisme sense personalitat jurídica pròpia
 2. La Mesa de Salut Jove ha de ser representativa dels interessos comuns de les institucions i organitzacions que la composen
 3. Comissions de treball consensuades entre tots els components

 

PERIODICITAT

Curs Escolar

 

FUNCIONAMENT

La Mesa de Salut Jove celebra dos Plenaris a l’any:

Juny: primera reunió anual del Plenari on s’avalua el curs anterior i es fan propostes de treball pel proper curs escolar.

Novembre: Segona reunió del Plenari on es fa seguiment de la feina feta.

Mentre que el Consell Directiu es reuneix un cop l’any.

 

ÒRGANS DE GESTIÓ

Plenari

De caràcter tècnic està integrat pels agents de salut. Entenem l’Agent de Salut com aquelles institucions, organitzacions o serveis que treballen, directe o indirectament, l’àmbit de la salut.

Integrants:

Els agents de salut que el 2018 formen part del Plenari són:

CAP, Programa Salut i Escola, INS Baix Empordà, AMPA Baix Empordà, INS Frederic Martí Carreras, AMPA Frederic Martí Carreras, col·legi Prats de la Carrera, AMPA Prats de la Carrera, col·legi Sant Jordi, AMPA Sant Jordi, Àrea d’Educació, Creu Roja, Institut Municipal d’Esports, Mossos d’Esquadra, Àrea de Joventut, Àrea de Benestar Social, Policia Local, Departament de Justícia (Medi Obert), Agència de Salut Pública

Fundació Oncolliga de Girona, EAP,  representant del Consell Municipal d’Entitats Juvenils, representant del Consell Municipal de Benestar Social i representant polític de cada grup municipal.

Funcions:

 1. Seleccionar els camps d’actuació de cada exercici.
 2. Definir els objectius d’intervenció.
 3. Reunir-se en sessió ordinària com a mínim 2 vegades l’any. Amb caràcter extraordinari, es podrà reunir a proposta de la Comissió Coordinadora o de qualsevol entitat que forma part de la Mesa de salut Jove, prèvia sol·licitud i vistiplau de la Comissió Coordinadora.
 4. Crear comissions de treball per abordar les accions específiques derivades de la Mesa de Salut Jove. Tots els Agents de Salut hauran de formar part activa de la comissió en què s’hagin inscrit. Es procurarà que en totes les comissions hi hagi representació de tots els sectors.
 5. Avaluar la pròpia activitat i el grau de compliment dels objectius.
 6. Informar públicament de l’activitat de la Mesa de Salut Jove.

Comissions de treball

De caràcter tècnic. Els membres del Plenari de manera voluntària en poden formar part.

Funcions:

 1. Dur a terme accions per assolir els objectius definits des del Plenari.
 2. Reunir-se mensualment per definir i fer seguiment de les accions.
 3. Informar públicament de l’activitat al Plenari.

Al curs 2017-2018 es compte amb dos comissions de treball:

 • Comissió Habilitats per a la vida. Dotar d’eines a professionals, joves i les seves famílies en  habilitats psicosocioemocionals.

La comissió està formada per:

Agencia de Salut Pública, representant del Consell de Benestar Social, Pla Jove de Salut, Àrea de Benestar Social, representant AMiPA CC Prats de la Carrera, CAP de Palafrugell, representant Consell Municipal d’Entitats Juvenils, Espai Jove, Institut Municipal d’Esports, Àrea de Joventut, Espai Dona, INS Frederic Martí Carreras, Fundació Oncolliga de Girona, EAP Baix Empordà, representant AMPA INS Baix Empordà i centre de Mediació.

 • Comissió Consell de Joves. Incorporar les persones joves en els òrgans de decisió.

Aquesta comissió està formada per:

Representant del Consell Municipal d’Entitats Juvenils, Àrea d’Educació, dinamitzadora del Consell de Joves, Creu Roja, Pla Jove de Salut i Àrea de Joventut.

Foto comissió Habilitats per a la vida

 

Consell Directiu

El Consell Directiu, de caràcter polític i institucional, és l’últim òrgan de decisió i és l’encarregat de validar les decisions preses pel Plenari.

Integrants:

Aquest òrgan està format per:

Alcalde, regidor/a de Benestar Social, regidor/a de Joventut, director/a CAP, 1 representant dels centres educatius, 1 representant del Consell Municipal d’Entitats Juvenils, 1 representant del Consell Municipal de Benestar Social, 1 representant de l’Agència de Salut Pública, cap d’Àrea de Joventut i agent tècnic de salut.

Funcions:

 1. Representar, defensar i promocionar els objectius la Mesa de Salut Jove, tan a nivell intern com interinstitucional.
 2. Ratificar, esmenar o vetar les propostes del Plenari de la Mesa de Salut Jove per consens o, en el seu defecte, per majoria simple.
 3. Reunir-se en sessió ordinària com a mínim 1 vegada l’any (proposta d’intervenció / avaluació). Amb caràcter extraordinari, es podrà reunir a proposta de qualsevol dels seus membres, o a demanda de la Comissió Coordinadora.

 

Comissió Coordinadora

Els seus membres són escollits per part dels membres del Plenari.

Integrants:

Representant Àrea de Joventut, CAP, representant del Consell Municipal d’Entitats Juvenils i dinamitzadora del Consell de Joves.

Funcions:

 1. Convocar i gestionar el Plenari
 2. Registre i enviament de les actes de reunió
 3. Vehicular i coordinar el treball de les comissions i recollir-ne els resultats i les propostes per tal de sotmetre-les a l’aprovació del Plenari
 4. Suport a les entitats de la Mesa en les propostes
 5. Convocatòria de reunions
 6. Facilitació de les reunions de la Mesa
 7. Establir comunicació bidireccional entre el Plenari i el Consell Directiu.

 

PRESA DE DECISIONS DEL PLENARI

Les decisions, sempre que sigui possible, es prendran per consens fruit del treball conjunt. En el seu defecte, es prendran per majoria simple.

En aquest cas, cada agent de salut disposarà d’un vot. En el cas que una mateixa institució sigui representada per diferents serveis del territori, cadascun d’aquests tindrà dret a un vot.

En el cas dels representants polítics de cada grup municipal tenen dret a veu però no a vot.

 

SISTEMA D’INCORPORACIÓ I DESVINCULACIÓ A LA MESA DE SALUT

Incorporació

 Pot incorporar-se qualsevol organització, pública o privada, que en comparteixi els objectius i participi activament en algun dels seus òrgans. Per formalitzar la incorporació cal sol·licitar-ho per escrit a la Comissió Coordinadora omplint la sol·licitud.

 Sol·licitud Incorporació a la Mesa de Salut Jove

 

Desvinculació de la Mesa de Salut Jove

La desvinculació pot ésser pels següents motius:

 • Per voluntat pròpia

El procés de desvinculació de la Mesa de Salut Jove es pot realitzar en qualsevol moment, mitjançant una notificació per escrit a la Comissió Coordinadora.

 • Per decisió del Plenari

El Plenari tindrà la potestat de desvincular de la Mesa de Salut Jove una institució, organització o servei si es compleix algun dels següents supòsits:

 • La seva activitat contradiu els objectius del projecte
 • No participa activament en cap dels òrgans de la Mesa de Salut Jove

En aquests casos, la Comissió Coordinadora, per decisió pròpia o a petició d’alguns dels agents, podrà posar a disposició del Plenari la desvinculació d’alguns dels seus membres.

 

Accedeix als recursos educatius que la Mesa de Salut Jove posa a la teva disposició

 

 

CONSELL DIRECTIU

 

PLENARI

 

COMISSIÓ HABILITATS PER A LA VIDA

 

COMISSIÓ CONSELL DE JOVES

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL D’ENTITATS JUVENILS

 

El Consell Municipal d’Entitats Juvenils (CMd’EJ) és un programa de l’Àrea de Joventut que té per objectiu, per una banda, crear i reglamentar òrgans d’interlocució entre els joves i l’administració i, per l’altra banda, programar i elaborar activitats de caràcter associatiu de manera conjunta, entre les entitats i l’Àrea de Joventut, que afavoreixin i creïn sinèrgies i vincles entre les mateixes entitats.

 

Les primeres actes que es tenen són de l’any 1994 i des de llavors el CMd’EJ s’ha reunit de manera continuada amb una periodicitat mensual, a l’Àrea de Joventut, els dimarts a les 20.30 h.

El CMd’EJ està format per les entitats que ho sol·liciten cada inici de curs, al mes de setembre, i que compleixen amb els requisits següents: 

 • Ser una entitat juvenil o una entitat que ofereixi els seus serveis als joves o ser un col·lectiu de joves d’entre 14 i 25 anys i estar acreditats per un mínim de 50 signatures.
 • Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament.
 • La persona representant en el CMd’EJ no hauria de superar els 30/35 anys.
 • Cada entitat podrà participar al CMd’EJ amb un màxim de 2 membres, amb un sol vot per entitat.

La participació continuada al CMd’EJ dona dret a:

 • Disposar dels serveis que ofereix l’Àrea de Joventut a les entitats: pòrtatil, projector, equip de so, rentagots, i cessió de sales.
 • Disposar d’una barraca per Festa a la Nit.

A les reunions hi participen 1 o 2 membres de cada entitat i es tracten temes d’actualitat, tasques i projectes que s’estan realitzant i procurant potenciar l’intercanvi d’experiències, tant per part de les entitats com per part de l’Àrea de Joventut.

Les decisions es prenen per votació simple i cada entitat té un vot.

També, s’hi coordinen activitats conjuntes i es prenen acords sobre la normativa de funcionament, les bases de participació a les activitats i es consensua la programació de Setmanes Joves i  Festa a la Nit (barraques de Festa Major).

 

 

Calendari orientatiu per trimestres:

- Gener, febrer i març

 • Realització de les Setmanes Joves
 • Programació de Festa a la Nit

- Abril, maig i juny

 • Sant Jordi
 • Festa a la Nit
 • Curs de formació triat per les entitats

- Juliol, agost i setembre

 • Festa a la Nit

- Octubre, novembre i desembre

 • Gran Recapte d’Aliments
 • Programació Setmanes Joves
 • Convocatòria de la Comissió de la música de Festa a la Nit

Aquest 2021 hi participen les entitats següents: Club Atlètic Palafrugell, Associació Birres Braves, NOSA Col·lectiu, Associació de lleure Il·lusions, Associació El Gremio de la Cábala, Agrupament Escolta i Guia Indika, Agrupació Excursionista Palafrugell, Associació els Trompats, Associació Garnatxa, CNBE.

 

 

Participa

 

La participació juvenil s'estructura en tres consells:

El Consell de Joves, el Consell Municipal d'Entitats Juvenils i la Mesa de Salut Jove.

 

2 copyLOGO MESA DE SALUT 

Consell de Joves

Espai de participació estable per a joves d’entre 14 i 29 anys de Palafrugell.

 

QUE ÉS EL CONSELL DELS JOVES

El Consell de Joves de Palafrugell és un espai de participació estable per a joves d’entre 14 i 29 anys. El Consell tindrà una doble finalitat, la primera, tirar endavant la proposta que obtingui més suport en les 3 trobades anuals a partir del pressupost disponible i la segona, resoldre els vostres dubtes i peticions, convidant a tècnics i polítics establint una comunicació directa i sense intermediaris.
TALLER 3 #volarforadelniu 3 de juliol de 2016

RESUM PROPOSTES I IDEES APORTADES PELS JOVES

JOVES PARTICIPANTS: 14 joves ( 7 nois i 7 noies )

 

 

ELS PROBLEMES

LES PROPOSTES

 LES IDEES

 

EMANCIPACIÓ I HABITATGE

Preus habitatge

Dificultats per accedir als lloguers socials

Pisos buits

Fer una borsa d’habitatge només per a joves.

Augmentar els pisos de protecció oficial i també la seva qualitat.

Més lloguers socials.

Poder accedir als pisos buits a canvi de fer treballs comunitaris.

Poder disposar dels recursos per marxar de casa.

Creació d’una targeta vinculada a un supermercat amb límit de diners.

Adequar els ajuts als joves en temes d’habitatge als ingressos.

Fomentar borsa d’habitatge a preus assequibles per a joves.

Ser capaç d’afrontar l’emancipació.

No haver de marxar per viure bé aquí.

TREBALL

Precarietat laboral

Els joves no coneixen bé els drets laborals que tenen

Falta de diners, feina

Més pràctiques laborals.

Cursos i xerrades per explicar drets laborals, atur...

Feina tot l’any, no temporal.

FORMACIÓ

Molta formació i poca feina

L’art avorreix, cal donar la volta

Integrar en la formació la dimensió moral, social i emocional..

Curs o eines per a gestionar la llar (economia, factures ).

Formació en la gestió de l’economia familiar.

Emancipació amb l’estratègia aportada amb una formació de qualitat.

Fomentar espais de creació pròpia.

SALUT

El canvi sobtat de viure amb els pares i després sol

De vegades, la vida amb l’entorn de relacions pot ser una font de problemes

Fomentar el banc del temps.

Formació en alimentació saludable.

Creació de tallers monotemàtics (deixar de fumar, problemes familiars, estrès.

Fomentar espais per compartir els problemes personals.

MOBILITAT

 

Programa similar a Joves per l’ocupació però a l’estranger.

Facilitats per anar a treballar a l’estranger.

PARTICIPANTS:  14 JOVES (7 NOIS i 7 NOIES)

 

 

 FOTOGRAFIES CONCURS 

zaira.decala_1
valentincostamartino
soldadoalanka_1
rudatu_1
peque1497_1
marinaristoool_1
lii_dia_1_1
jota_5_1
itsmargrau_3
itsmargrau_2
itsmargrau_1
alba11_5
alba11_4
alba11_3
alba11_2
alba11_1
airin16_1
agirretxe52_1
 • zaira.decala_1
 • valentincostamartino
 • soldadoalanka_1
 • rudatu_1
 • peque1497_1
 • marinaristoool_1
 • lii_dia_1_1
 • jota_5_1
 • itsmargrau_3
 • itsmargrau_2
 • itsmargrau_1
 • alba11_5
 • alba11_4
 • alba11_3
 • alba11_2
 • alba11_1
 • airin16_1
 • agirretxe52_1
 • TALLER 2 #tanttucomjo 3 de juny de 2016

  RESUM PROPOSTES I IDEES APORTADES PELS JOVES

  JOVES PARTICIPANTS:  26 joves ( 15 nois i 11 noies )

   

   

  ELS PROBLEMES

  LES PROPOSTES

  LES IDEES

  IDEES PRIORITZADES

  RELACIONS

  PERSONALS

   

  Bullying

  Racisme

  Diferències sexuals

  Amistat

  Religions

  Homofòbia

  No respecte a la condició sexual

  Hi ha molt de masclisme

  Falta de confiança en un mateix

  Formació en els instituts.

  Sentir-nos escoltats per part dels professors.

  Potenciar la figura dels mediadors.

  Fer activitats terapèutiques grupals amb adolescents.

  Fer activitats intergeracionals.

  Conscienciar a la gent que tots som iguals.

  Tenir més en compte la gent gran.

  Educar en la no discriminació homosexual.

  Conscienciar als alumnes i educar en relació al bullying.

  Conscienciar als professors de la problemàtica del bullying.

  Autoresponsabilitzar-nos.

  Lloc físic de refència per treballar les emocions en grup.

  Poder reunir-nos amb el cap d’estudis i la Direcció del centre.            

  Disposar d’un sistema per poder fer activitats generacionals.

  Xerrades sobre les emocions i la pròpia sexualitat.

  Adaptar espais públics a totes les edats.

  Educar per la igualtat entre homes i dones.

  Espais per compartir experiències vitals que dotin en habilitats per a la vida.

   

   Disposar d’un calendari anual de formacions relacionades amb bullying/racisme...

  Tenir un mediador com a referent.

  Xerrades sobre bullying en els instituts.

  Organitzar activitats intergeneracionals.

  Animar-nos els uns als altres, visió positiva.

  COOPERACIÓ

  Desconeixement molt de l’altre

  Ajudar persones amb necessitats als seu països.

  La unió fa la força.

  Intercanvis culturals i experiències.

  Base de dades d’ONG per facilitar la cooperació.

  Activitats que fomentin la cooperació i el treball en equip.

  ESPAIS DE RELACIÓ

  Joves enganxats a fumar

  Caca de gossos i llocs inadequats

  Maltractament animal

  Comprar en comptes d’adopció

  La brutícia

  Falta de seguretat a l’skatepark

  Consum de tòxics i límits

  Zona de gossos adaptades.

  Txiqui Skatepark.

  Arreglar la vegetació.

  Més senyalització i presència policial.

  Dotar d’habilitats per poder dir NO al consum de tòxics.

  Donar a conèixer les protectores i els recursos del poble en relació als animals.

  Tractament integral municipal de les zones per a gossos.

  Formació als pares en quant a drogues, no només als joves.

   PARTICIPANTS

   36 joves (15 nois i 11 noies)

   

   

   

   

  FOTOGRAFIES CONCURS

  #tanttucomjo
  030
  029
  028
  027
  #tanttucomjo
  025
  024Finalista
  023
  022
  021
  020
  019
  018Finalista
  #tanttucomjo
  016
  015
  014
  013
  012
  011
  010
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
 • #tanttucomjo
 • 030
 • 029
 • 028
 • 027
 • #tanttucomjo
 • 025
 • 024Finalista
 • 023
 • 022
 • 021
 • 020
 • 019
 • 018Finalista
 • #tanttucomjo
 • 016
 • 015
 • 014
 • 013
 • 012
 • 011
 • 010
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01
 • TALLER 1 #dediaidenit 6 de maig de 2016

  RESUM PROPOSTES I IDEES APORTADES PELS JOVES

  JOVES PARTICIPANTS: 34 joves ( 16 nois i 18 noies )

   

   

  ELS PROBLEMES

  LES PROPOSTES

  LES IDEES

  IDEES PRIORITZADES

  ESPAIS PÚBLICS

  Per les obres de Can Genís, el rocòdrom es traurà treu i s’haurà de buscar un altre lloc

  La Bòbila no és un bon espai per fer música

  Que hi hagi gent de diferent edats

  Fer zones de pícnic.

  Disposar d’un espai per a festes nocturnes en un lloc on no es molesti fins altes hores i que estigui equipat.

  Disposar d’un camp de gespa per poder jugar a futbol.

  Tenir un espai de trobada per a joves de més de 18 anys.

  Disposar d’un espai (obert i tancat) on poder estar els joves sense fer res.

  Fer escola de dansa.

  Treure les pilones verdes (aparcament gratuït).

  Fomentar amb preus econòmics el Fraternal com a sala de concerts.

  Tenir un espai per fer circ, ballar, expressió corporal amb fàcil accés per als joves.

  Accedir als camps de futbol de gespa sense haver de pertànyer a un club.

  Crear espais d’oci nocturn i activitats nocturnes per a joves.

  Crear espais tancats on practicar rocòdrom i altres activitats.

  Segona oportunitat espais públics.

  Espai polivalent per fer coses amb els amics.

  Millorar els equipaments i serveis dels espais.

  Un Palafrugell amb més zones verdes per compartir espais d’oci i diversió amb els amics i família.

  Tenir espais per a edats de 12 a 16 anys i de 17 a 24 anys oberts tot l’any.

   

  OCI NOCTURN

  No hi ha festa

  Oferir més activitats de nit.

  Fer i promocionar batalla de dj’s i batalla de rap.

  Fer més concerts tot l’any, no només a l’estiu per al turisme.

   

  Donar facilitats als joves per fer concerts

  ACTIVITATS

  LÚDIQUES

  No hi ha cursos de manualitats per a joves

  No s’ha obtingut resposta per promocionar Palafrugell a través del geocaching

  El Carroussel s’està perdent

  Més curses de bicicletes.

  Carrils bici, zones segures vorejant el poble. Més zona d’aparcament de bicicletes.

  Activitats d’expressió corporal.

  Mantenir els cursos de fotografia.

  Fer tallers assequibles i amb materials reciclats.

  Fer activitats per als joves a l’estiu assequibles.

  Repartir activitats per tot Palafrugell.

  Fomentar l’ús de la bicicleta.

  Programació anual de tallers assequibles per a tots els joves.

  Market Vintage: venda de joguines i mobles, activitats lúdiques, taller de manualitats.

  Un carnet jove municipal.

  Fer jornades temàtiques (esport, manualitats, música).

  Fomentar l’ús de la bicicleta.

  Fer una lligueta de futbol entre barris amb un entrenador.

  Fer festes juvenils com holi i fluor per a adolescents en espais oberts.

  Fomentar les activitats i tallers que promocionin cultura i tradició.

  ASSOCIACIONISME

  Les entitats necessiten més facilitats i recursos per fer les activitats

  Habilitar un punt de llum sense cost per a les entitats del poble que permeti desenvolupar activitats al recinte firal.

  Reduir tràmits, més facilitat

  Simplificar els tràmits a les entitats

   

  Reduir tràmits, més facilitat

  Simplificar els tràmits a les entitats

  DIFUSIÓ

  Difusió de la informació

  Les coses que es fan no arriba als joves

  Vandalisme si es fa molta publicitat

  Fer cartells més visibles i passar-ho per tot el poble, no només al centre i no ser pàgina de Facebook.

  Millorar la comunicació de les activitats.

  Més vincle entitats-Ajuntament. Difusió per part de l’Ajuntament de les activitats organitzades per les entitats.

  Fer més difusió de les xarxes socials.

  Fer més publicitat de les activitats que es fan a Palafrugell.

  Fer arribar als joves un newsletter amb totes les activitats.

  Fer més difusió de les xarxes socials.

  Reactivar delegats de Batxillerat.

  PARTICIPANTS: 34 (16 NOIS i 18 NOIES)

   

   

  FOTOGRAFIES CONCURS 

  053
  052
  051
  050
  049
  048
  047
  #dediaidenit
  045
  044
  043
  042
  041
  040
  039
  038
  037
  036
  035
  034
  033
  #dediaidenit
  031 Finalista
  030
  029
  028
  027
  026
  025
  024
  023Finalista
  022
  021
  020
  #dediaidenit
  018
  017
  016
  015
  014guanyadora
  013
  012
  011
  010
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
 • 053
 • 052
 • 051
 • 050
 • 049
 • 048
 • 047
 • #dediaidenit
 • 045
 • 044
 • 043
 • 042
 • 041
 • 040
 • 039
 • 038
 • 037
 • 036
 • 035
 • 034
 • 033
 • #dediaidenit
 • 031 Finalista
 • 030
 • 029
 • 028
 • 027
 • 026
 • 025
 • 024
 • 023Finalista
 • 022
 • 021
 • 020
 • #dediaidenit
 • 018
 • 017
 • 016
 • 015
 • 014guanyadora
 • 013
 • 012
 • 011
 • 010
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 02
 • 01